Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

tekst na czerwonym tle świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP.

Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

  • wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
  • zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

W załączeniu znajdują się dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego wraz z intrukcją pomocniczą.

Załączniki

instrukcja pomocnicza dla członków OSP [191.58 kB] wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego [111.94 kB] wzór oświadczenia świadka- załącznik do instrukcji (z rozwinięciem art 50) [137.80 kB]

Content retrieved from: https://brzeziny-gmina.pl/wiadomosci/40834/swiadczenie-ratownicze-dla-strazakow-ratownikow-osp.