Wirtualne Brzeziny- serwis internetowy wsi

Brzeziny -gdzie jesteśmy.

Brzeziny są niewielką miejscowością liczacą nieco ponad 300 mieszkańców położoną w pobliżu rzeki Prosny, kilka kilometrów od jej źródeł. Pod wzgledem geograficznym wieś znajduje się w mezoregionie Obniżenie Krzepickie w jego północno zachodniej części na pograniczu z Progiem Herbskim.  Teren wioski jest równiny, pozbawiony wzniesień, przeciety dwoma ciekami wodnymi odprowadzającymi wody do rzeki Prosny. Niegdyś cieki te stanowiły naturalne strumyki obecnie przekształcone w rowy melioracyjne.

Administracyjnie Brzeziny należą do gminy Praszka, są częścią powiatu oleskiego i województwa opolskiego. Jednak historycznie i kulturowo nie są częścią Górnego Śląska. Tereny te w przeszłości zawsze były zwiazane z Ziemią Wieluńską a częścią opolszczyzny zostały niedawno, po ostatniej reformie administracyjnej kraju. Od północy wioska sąsiaduje z gruntami sołectwa Strojec, od południa z miejscowością Prosna. Obszar sołectwa wynosi ok 3,12 km².
Herbem Brzezin jest w polu złotym liść brzozy zwrócony w skos na lewo, barwy zielonej z czarnym użyłkowaniem, pod nim fałdowana wstęga wygięta w łuk ku górze barwy niebieskiej.

Liść brzozy jest godłem wsi odnoszącym się do jej nazwy, błekitna wstęga symbolizuje pobliską rzekę Prosnę a złoty kolor tarczy herbowej symbolizuje kłosy dojrzałych zbórz, podkreślajac rolnicze tradycje Brzezin. Tym samym symbolicznymi barwami wioski są kolory zielony, niebieski i złoty. Na bazie symboli wsi zostanie opracowana pieczęć sołectwa.
Brzeziny nie mają swoich historycznych znaków i symboli. Jednak potrzeba jednoznacznej identyfikacji sołectwa wśród wielu miejscowości o tej nazwie skłoniła do opracowania własnej symboliki.  Autorem projektu jest obecny sołtys Brzezin Artur Kuc. Projekt herbu i symboliki sołectwa spełnia wszystkie kryteria historyczne tworzenia herbów oraz wytyczne Komisji Heraldycznej.  Nie jest to jednak herb oficjalny, gdyż Ustawa o odznakach i mundurach nie przewiduje oficjalnego nadawania herbów i flag sołectwom. Być może zmieni sie to niebawem, bo wiele wsi apeluje do MSWiA oraz Komisji Heraldycznej o oficjalne uznanie ich symboli, często mających historyczny rodowód.

Herb i symbolika sołectwa

Brzeziny -część wschodnia.
Brzeziny -część zachodnia.
Brzeziny -część wschodnia
Brzeziny -część zachodnia
Brzeziny to wieś o charakterze rolniczym, jednak tylko część mieszkańców zawodowo zajmuje się rolnictwem. Wiekszość pracujacych zatrudnionych jest w firmach na terenie gminy i w innych miastach regionu.

Mimo skromnej liczebności mieszkańcy sołectwa stanowią aktywną, zintegrowaną społeczność lokalną. Dbają o rozwój Brzezin i organizują się w celu zaspokajania swoich potrzeb i realizacji zamierzeń.  Działa tu założona w latach 30. Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Działalność kulturalną organizuje również świetlica wiejska, działajaca pod patronatem Miejsko-Gminnego Domu Kultury.

Mieszkańcy Brzezin wzniesli także swoim staraniem budynki publiczne, zaspokajające edukacyjne i kulturalne potrzeby wioski. Jeszcze w latach 30. zbudowano w Brzezinach szkołę, która jako Szkoła Powszechna a po wojnie Szkoła Podstawowa funkcjonawała do 2005r. Niestety, na skutek zmian demograficznych i reform oświatowych w gminie Praszka została zamknięta. Budynek obecnie nie jest użytkowany. Działalność sołeckich instytucji i organizacji odbywa się z kolei w oparciu o wzniesiony pod koniec lat 70. wielofunkcyjny budynek, mieszczący remizę OSP oraz pomieszczenia na cele kulturalne. Budynek ten służy także mieszkańcom sasiedniego, niewielkiego sołectwa Prosna, którzy wspólnie z brzezinianami współtworzą miejscową OSP i Koło Gospodyń.

Aktywność mieszkańców

Zmiany demograficzne
Obecnie sołectwo Brzeziny liczy 315 mieszkańców w tym 163 kobiety i 152 mężczyzn. Niestety wieś która w latach 80. liczyła blisko 400 mieszkańców na skutek naturalnych procesów migracyjnych i demograficznych znacznie sie wyludniła. Między 1998r a 2012r kiedy miał miejsce ostatni spis powszechny liczba ludności spadła aż o 14,5%.

W wieku produkcyjnym jest 61,4% mieszkańców miejscowości, w wieku przedprodukcyjnym 18,4%, a w wieku poprodukcyjnym 20,3% ludności. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Brzezinach 62,9 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wartość tego wskaźnika jest dość duża. Wynika z tego, że w ramach procesów migracyjnynych wyludniających wieś odpłynęli z Brzezin przede wszystkim ludzie młodzi w wieku produkcyjnym.

Demografia:

Położenie Brzezin
Herb Brzezin
Meteogram Brzeziny
Projekt i wykonanie: Artur Kuc
Copyright:©
2017 Sołectwo Brzeziny
Parafia Strojec
Gmina Praszka
GÓRA
Góra Strony
Szkoła Strojec